Lần đầu đi làm diễn viễn quảng cáo bị địt không thương tiếc