Lồn hai em làm gì mà nhai con cu của anh kĩ thế.Anh mỏi cu lắm rồi