người giúp việc nhìn thấy tôi làm gián điệp trên tắm của mình và yêu cầu tôi đến phim giây CUC hay