diễn viên brochou và bạn tôi đã phải trừng phạt tôi xem pin x và t