ông đã mất tất cả mọi thứ trong trò chơi thậm chí cao âm hộ Corno cược vợ mình và tất cả mọi thứ mất những người bạn đã cùng và fucked vợ của sừng trước mặt anh hiền lành sừng mất tất cả mọi thứ có sừng và vẫn kỷ niệm quan hệ tình dục vợ chồng