Tháng Chín vung chom chồng đi du lịch trong tư thế ngồi và nói chuyện safadeza đặt ra