Chúng tôi đã đi do thám nói về bitching tại qg timphimheo