victoria dias đến tại địa điểm ghi hình để hiển thị những gì cô ấy có khả năng tony tigrao lớn bambu Sandro lima binho ted du nhau lan dau tien