vumg chom ông muốn xem tv và tôi muốn kiêm của mình