một là không bao giờ quá thiếu kinh nghiệm và ngây thơ để học cách liếm xem phim xev